Όροι Χρήσης

Πνευματικά Δικαιώματα
Τα πνευματικά δικαιώματα των σελίδων και των οθονών που παρουσιάζουν τις σελίδες καθώς και οι κάθε είδους πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται σε αυτές και η μορφή τους, αποτελούν ιδιοκτησία της Ν. Γιαννούλης – Κ. Κιάμος – Ν. Μαλαπέτσας Ο.Ε. (3Ν&Κ Σύμβουλοι Μηχανικοί), εκτός και αν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.

Χρήση Πληροφοριών και Υλικού
Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στις σελίδες αυτές – καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι περιγραφές που παρατίθενται – υπόκεινται σε μεταβολές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Περιορισμοί Ευθύνης
Η εταιρία δεν εγγυάται την ακρίβεια, επάρκεια ή πληρότητα των πληροφοριών και του υλικού και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις σχετικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά.
Οι σύνδεσμοι με άλλες πηγές του διαδικτύου λαμβάνουν χώρα με ίδια ευθύνη. Το περιεχόμενο, η ακρίβεια, οι εκτιθέμενες απόψεις και άλλοι συνδυασμοί που παρέχονται από τις πηγές αυτές δεν ερευνώνται, δεν διασταυρώνονται, δεν παρακολουθούνται ούτε προσυπογράφονται από την εταιρία.
Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή ανακρίβεια στην διαβίβαση πληροφοριών από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, παραβίαση κωδικών, εσφαλμένη αναγραφή ή διαβίβαση μηνύματος ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας και για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε παράβαση των πιο πάνω όρων από την εταιρία ή τους υπαλλήλους αυτής.
Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει στον εξοπλισμό ή στο λογισμικό του χρήστη σαν αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας αυτής ή/και της σύνδεσης της με άλλες ιστοσελίδες ή με πηγές του διαδικτύου.

Διαθεσιμότητα
Η ιστοσελίδα αυτή δεν προορίζεται για διάθεση ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε δικαιοδοσία ή χώρα, όπου η διάθεση θα ήταν αντίθετη με την τοπική νομοθεσία.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Για την Επίσκεψη στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας ή σε σελίδες που συνδέονται με αυτή, δεσμεύομαι να τηρώ τους παραπάνω όρους και Προϋποθέσεις.

E-mail: info@3nk.gr